10 Infoturbe auditi tähtsus

Postitaja Zevenet | 22 September, 2021 Aruanded, Tehniline

Viimasel ajal oleme olnud tunnistajaks üha suurenevale arvule küberkuritegudele kogu maailmas. Kuigi enamik reguleerivaid ja juhtivaid organeid võtab meetmeid selliste juhtumite ärahoidmiseks, on siiski ilmne, et ükski ettevõte ega tööstusharu ei saa olla 100% immuunne areneva ohu suhtes. Sellegipoolest on hädavajalik, et ettevõte oleks selliste võimalike ohtude ja rünnakutega tegelemisel ennetav ning omab tõhusat küberturvalisuse strateegiat. Just sel ajal ja kus IT turbeaudit võib abiks olla. Tugeva küberkuritegevuse vastase kaitsesüsteemi loomisega saab ära hoida suure hulga ähvardusi. Seda on võimalik saavutada tõhusa hindamisprotsessiga, näiteks infoturbeaudititega, mis aitavad tuvastada ohte, kehtestada turvakontrolli ja veelgi parandada ettevõtte infrastruktuuri ja äritegevuse üldist turvalisust. Selle konkreetse aspekti üksikasjalikumaks käsitlemiseks oleme jaganud 10 põhjust, miks infoturbeaudit on ettevõtetele oluline. Kuid enne seda mõistkem esmalt infoturbeauditi tähendust, et paremini mõista selle eeliseid.

Mis on infoturbe audit?

Infoturbe audit on hindamisprotsess, mille käigus hinnatakse organisatsiooni väljakujunenud turvatavasid. See on protsess, mis määrab kindlaks igasuguste ohtude vastu loodud kaitsesüsteemide tõhususe. Infoturbeaudit hõlmab tavaliselt haavatavuste skaneerimist, läbitungimise testimist, võrguhindamist ja palju muud, mis aitab määrata IT -süsteemide haavatavusi ja turvaauke. Audit koosneb administratiivse, füüsilise riistvara, tarkvararakenduse ja võrgu hindamisest. Sel viisil saab hindamisprotsess aidata ettevõttel/organisatsioonil mõista oma praegust turvapositsiooni.

Võttes arvesse kasvavat vajadust tugevate IT -turvastandardite järele, on kogu maailma juhtorganid ja reguleerivad asutused kehtestanud tugeva infoturbe standardi, mis on nende piirkonnas mandaat. Kuigi mõned neist kehtivad laias laastus kogu IT-tööstuse jaoks, on paljud väljatöötatud infoturbeauditi standardid valdkonnapõhised. Nii et siin on nimekiri tööstuses väga populaarsetest infoturbeauditi standarditest.
ISO -vastavus: Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) annab juhiseid organisatsioonidele, kes tagavad IT -infrastruktuuri turvalisuse, töökindluse ja kättesaadavuse. Infoturbehaldussüsteemi nõuete poolest tuntud ISO/IEC 27001 on väga populaarne ja laialdaselt tunnustatud rahvusvaheline infoturbe standard.
HIPAA turbereegel: Turvareeglitest koosnev HIPAA vastavus täpsustab nõudeid, mis on seotud meetoditega või tehnikatega, mida organisatsioon eeldatavasti patsientide isikliku tervise teabe (PHI) või (ePHI) kaitsmiseks vastu võtab.
PCI DSS vastavus: PCI DSS vastavusstandard kehtib organisatsioonidele, kes tegelevad kliendi maksekaardi andmetega. See standard on loodud selleks, et tagada veebimaksega seotud maksekaardi andmete kaitse.

Infoturbe auditi tähtsus

Infoturbeaudit on hindamisprotsess, mis aitab tuvastada organisatsiooni IT -infrastruktuuri haavatavusi ja turvariske. Riskipositsioon ei mõjuta mitte ainult süsteemide ja infrastruktuuri turvalisust, vaid mõjutab ka kogu äritegevust. Infoturve ei tähenda ainult IT -turvalisust, vaid ka teabe-/andmeturvet. Seetõttu usume kindlalt, et infoturbeaudit on iga organisatsiooni jaoks hädavajalik ning see peaks olema ettevõtete tavapärane praktika, et jääda turvaliseks ja nõuetele vastavaks.

1. Määrab praeguse turvaseisundi

Infoturbeaudit aitab organisatsioonil selgelt kindlaks määrata oma praeguse turvaseisundi. Audititulemuste organisatsioonid teavad, kas nende turvakaitse on ohtude vastu tõhus või mitte. Sellega saab organisatsioon paremini mõista oma sisemisi ja väliseid IT tavasid ja süsteemi. Auditiaruanded sisaldavad üksikasjalikku leidude loendit, tuues esile nõrgad kohad ja teatud pakutud lahendused. Aruanne juhendab ettevõtteid täiendavalt oma turvapoliitikat, protseduure, kontrolli ja tavasid parandama.

2. Määrab poliitikate ja standardite muutmise vajaduse

Teabeauditi protsess aitab avastada turvasüsteemide ja juhtelementide nõrku alasid ja lünki. See toob esile organisatsiooni IT -turvasüsteemi tõhususe. Auditi tulemustest koostatud aruannetest võib järeldada, kas kehtivad turvapoliitikad, protseduurid ja kontroll on organisatsiooni turvamiseks piisavad või mitte. Kavandatud lahendused ja tagasiside juhendavad organisatsioone vajalike muudatuste tegemisel turvasüsteemis, standardites ja poliitikas.

3. Kaitske IT -süsteemi ja infrastruktuuri rünnakute eest

Infoturbeaudit on organisatsioonide viis hinnata oma turvasüsteeme ja tuvastada neis puudusi. Hindamine aitab tuvastada haavatavusi ning avastada võimalikke sisenemiskohti ja turvavigu, mida häkkerid võivad süsteemidele ja võrkudele juurdepääsu saamiseks ohtu seada. Nii aitab audit regulaarselt kontrollida turvameetmete tõhusust, mis omakorda kaitseb väärtuslikke andmeid.

4. Hinnatakse andmevoo turvalisust

Infoturbeaudit mitte ainult ei kontrolli süsteemide ja võrkude turvalisust, vaid tagab ka ärikriitiliste andmete turvalisuse. Andmed on tänapäeval iga organisatsiooni oluline vara. Arvestades selle väärtust, on andmete turvalisus täna iga organisatsiooni peamine prioriteet. Sellegipoolest määrab infoturbeaudit andmevoo kogu organisatsioonis. Lisaks aitavad aruandest saadud tulemused või järeldused organisatsioonidel rajada aluseid võrgu turvalisuse parandamiseks või jõustamiseks. See aitab kehtestada tugevad turvameetmed rünnakute ja andmerikkumiste vastu.

5. Kinnitab vastavuse

Nagu varem mainitud, on enamik reguleerivaid ja juhtivaid organeid üle maailma kehtestanud tugevad turvameetmed, nõuded ja standardid, mida ettevõtted peavad järgima, kaitsmaks valitsevate küberturvalisuse ohtude eest. Organisatsioonid peavad tagama vastavuse erinevatele standarditele ja esitama selle kohta tõendid. Niisiis mängib infoturbeaudit võtmerolli organisatsioonide nõuetele vastavuse säilitamisel. Korrapäraste auditite läbiviimine aitab organisatsioonil kindlaks teha, kas neil on rakendatud piisavad meetmed erinevate turvastandardite ja sertifikaatide järgimiseks. Audit annab organisatsioonile suuna meetmete rakendamiseks ja vastavuse saavutamiseks. Infoturbeaudit kontrollib, kas organisatsioon vastab standarditele ja tööstusharu parimatele tavadele, mille on kehtestanud ülemaailmsed kõrgeimad reguleerivad asutused.

6. Hoiab turvameetmeid uuendatud

Korrapärased turvaauditid määravad kindlaks, kas praegused meetmed on kehtestatud ja piisavad erinevate turvariskide eest kaitsmiseks. Audit annab realistliku pildi sellest, kui tõhusad on turvameetmed ja kas need peavad vastu muutuvale ohumaastikule. Nii hoiab see organisatsioonide turvameetmeid täiustatud ja ajakohastatud.

7. Sõnastage uued turvapoliitikad ja -menetlused

Sõltuvalt infoturbeauditi tulemustest saavad ettevõtted süsteemide lünga kõrvaldamiseks töötada valdkondade parandamiseks. Sellega saavad nad koostada uue julgeolekupoliitika ja -protseduuri muutuva ohuga tegelemiseks. Audit on organisatsioonidele juhendiks turvakontrollide rakendamise strateegiate ning nendega seotud poliitika ja menetluste rakendamiseks, et tagada jõustamine. Üldiselt aitab see organisatsioonil teha teadlikke otsuseid turvameetmete täiendamise kohta.

8. Turvalisuse koolituse ja teadlikkuse tõhusus

Infoturbeaudit toob välja puudused süsteemides, protsessides ja inimestes. Seega tõstab see esile organisatsiooni regulaarsete turvakoolituste ja teadlikkuse tõstmise programmide tõhusust. See annab organisatsioonidele reaalsuse kontrolli nende jõupingutuste üle korrapärase turvakoolituse läbiviimisel ja kas nad peavad programmi mingil viisil parandama või mitte.

9. Juhtumitele reageerimise juhtimine

Infoturbeauditid määravad kindlaks organisatsiooni juhtumitele reageerimise haldamise tõhususe. See toob esile protsessi puuduse ja valmistab organisatsiooni ette ettenägematuks olukorraks. Auditiaruannetes rõhutatakse ka seda, kas praegune juhtumitele reageerimine on tõhus või mitte ja kas organisatsioonid on valmis hädaolukorraks nagu küberjulgeoleku rikkumine.

10. Täiendage infrastruktuuri IT -turvalisusega

Iga konkreetse organisatsiooni jaoks peaks nende IT -infrastruktuur ja tehnoloogia vastama nende rakendatavale turvatasemele. Seega võib IT -audit aidata organisatsioonidel mõista oma ettevõtte jaoks sobivaid turvavahendeid. Audit aitab kindlaks teha, kas ettevõte vajab erinevate riskide ja ohtude käsitlemiseks tsentraliseeritud turvalahendusi või spetsiaalset tarkvara. Turbeeksperdi poolt läbi viidud infoturbeaudit annab auditi kohta üksikasjaliku ülevaate nõrkadest valdkondadest, millega tuleb tegeleda, ning pakub välja lahendusi riski maandamiseks ja kogu äritegevuse kaitsmiseks.

Järeldus

Infoturbeauditid tagavad organisatsiooni infrastruktuuri ja selle turvapositsioonide põhjaliku auditi. See aitab kindlaks teha riskipositsiooni, tuvastab haavatavused ja turvavead, mis võivad mõjutada organisatsiooni turvalisust. Üldiselt hõlbustab infoturbeaudit riskide juhtimist, riskijuhtimist, äritegevuse järjepidevuse ja intsidentide juhtimist, kolmandate osapoolte riskijuhtimist ning tööstusharu parimate standardite ja eeskirjade järgimist, mille on kehtestanud ülemaailmsed juhtorganid ja tööstusharu reguleerivad asutused.

TÄNU:

Nikhil Nahar

Jaga:

Seotud blogid

Postitanud zenweb | 01. september 2022
Koormuse tasakaalustamine on arvutimaailmas tavaline. See tekkis seetõttu, et kasutajad soovisid sisu kiiresti. See tähendas, et suure liiklusega veebisaidid, mis saavad miljoneid kasutajate taotlusi, pidid…
180 LikesComments Off teemal Kuidas koormuse tasakaalustamine töötab
Postitas zenweb | 30 august 2022
Tervishoid on turvaohtude suhtes väga haavatav, nagu iga teinegi tööstusharu. Tänapäeval on küberrünnakud tervishoius väga levinud, mis toob kaasa palju riske, eriti turvariske…
184 LikesComments Off teemal Küberturvalisuse raamistike tähtsus tervishoius
Postitas zenweb | 02 august 2022
7 põhjust, miks ZEVENET on 2022. aasta parim koormuse tasakaalustamise tarkvara Koormuse tasakaalustamise lahendus ei ole enam see, mis ta oli varem. Tehnoloogia arenedes ka ohud…
209 LikesComments Off 7 põhjust ZEVENET on 2022. aasta parim koormuse tasakaalustamise tarkvara